Raoul Wallenberg live från Budapest 1944

Raoul Wallenberg Live från budapest 1944
En levande historiebok om Raoul Wallenberg

2012 skulle Raoul Wallenberg ha blivit 100 år. Det här uppmärksammas på mängder av olika sätt av det offentliga Sverige, man har skapat monument, haft minnescermonier och skrivit rapporter.

Samtidigt håller människan bakom myten på att glömmas bort. Vem var den 32-åring som skickades av UD och World Refugee Board till Budapest 1944, …och hur kom det sig att just han kunde spela en så avgörande roll i historieskrivningen?

Raoul Wallenberg - Live från Budapest 1944

Hur hade det sett ut om Raoul Wallenberg haft Facebook?

På uppdrag av Forum för levande historia har Smith tagit fram idé & koncept för en Facebook-sida där man kan följa Raoul Wallenberg dag för dag under hans något mer än halvår i stormens öga.

Det är en berättelse där ont står mot gott, där en person sätter sig upp mot den tyska nazistiska maktapparaten. I Budapest förkroppsligad av den ledande byråkraten bakom Förintelsen, Adolf Eichmann.

Parallellt med de svenska och andra neutrala länders räddningsaktioner utvecklar sig ett komplicerat politiskt spel mellan den ungerska regeringen, den tyska övermakten och de ungerska nazisterna, Pilkorsarna. Samtidigt närmar sig den Sovjetiska armén stadens utkanter och de flesta inblandade vet redan att Tyskland är på väg att förlora kriget.

Historien avslutas naturligt 17 januari 1945. Då har den Sovjetiska armén intagit Pest- sidan av Budapest och av oklara anledningar griper man Raoul Wallenberg. Enligt ryska uppgifter dog sedan Wallenberg i Ljubljanka-fängelset i Moskva juli 1947.

För att kunna genomföra arbetet har Smith anlitat researchern Kicki Näslund, allt material har dessutom faktagranskats av en av Sveriges främsta Förintelseforskare docent Paul Levine vid Uppsala universitet.

Facebook-sidan stödjs av DR-utskick som går till Sveriges alla SO-lärare på gymnasiet med uppmaningen att ge Facebook i läxa samt ett erbjudande att ladda ner lärarhandledning och beställa klassuppsättningar av Raoul Wallenberg-kalendern.

Raoul Wallenberg - Live från Budapest 1944 DR

Facebook-sidan släpptes publikt 10 oktober, bara några dagar före att de ungerska nazisterna i Pilkorsarna tar över makten i Ungern.

Följ Raoul Wallenberg live från Budapest här.

IN ENGLISH

A living history book about Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg would have been 100 years in 2012. This was recognized by the public sector in Sweden in several ways with memorial ceremonies, monuments and written reports.

At the same time, the man behind the myth is about to be forgotten. Who was that 32-year-old, sent by the Foreign Ministry and the World Refugee Board to Budapest in 1944? And how come he has played such a crucial role in history?

How would it have looked like if Raoul Wallenberg had Facebook?

On behalf of The Living History Forum, Smith developed idea & concept for a Facebook page where you can follow in Raoul Wallenberg foot steps during his more than six months in war-torn Budapest.

It is a story about evil vs. good, about one individual standing up towards Nazi Germany – in Budapest embodied by the leading bureaucrat behind the Holocaust, Adolf Eichmann.

Alongside rescue operations done by neutral countries such as Sweden, a complicated political game was accelerating between the Hungarian Government, the German superior force and the Hungarian Nazis – the Arrow Cross. The Soviet Army is at the same time approaching the outskirts of the city and most of them involved in the war already know that Germany is about to lose.

The story ends naturally on 17 January 1945. The Soviet army has at that time taken over the Pest side of Budapest and Raoul Wallenberg is, for unclear reasons is being arrested. According to Russian data, Wallenberg died in Ljubljanka prison in Moscow July, 1947.

To be able to accomplish the task, Smith hired researcher Kicki Näslund. All material facts have also been examined by one of Sweden’s foremost Holocaust researchers, Professor Paul Levine at Uppsala University.

The Facebook page is supported by direct marketing mailings to all Swedish gymnasial teachers who teach on the subject, with an invitation to use the Facebook page in class, and an offer to download the teacher’s guide and to order class sets of the Raoul Wallenberg calendar.

The Facebook page was released on October 10, just days before the Hungarian Nazis, the Arrow Cross, is taking over in Hungary.

Follow Raoul Wallenberg live from Budapest.


DELA Raoul Wallenberg live från Budapest 1944

Facebook Twitter