Nu lanseras budbokaren

Du ska inte behöva vara kund för att boka bud med Best Transport. Med denna enkla mening som grund lades 2012 en ny strategi för Bests kommunikation. Först ut för att följa upp detta blev en satsning på ny webb. Ett antal krav utgjorde briefen: 1. Sajten ska förkorta vägen mellan besökarna på sidan och ett bokat bud 2. Ett grundkrav är att tänket också följs upp mobilt 3. Bests hela erbjudande ska kännas, ifråga om olika typer av tjänster. De flesta som besöker sidan vill faktiskt bara boka ett bud.

Bests befintliga kunder ska på ett enkelt sätt kunna logga in på transportledningssystemet K2 samtidigt som de som inte är kunder idag enkelt ska kunna se vad ett bud kostar och hur snabbt leveransen kan komma fram. Kännetecknande för branschen är att begära en hel mängd uppgifter av användaren innan man kan presentera produkt och pris. Vi ville nu göra tvärtom.

Hur skulle en sajt som sänkte trösklarna vara utformad? Ett svar var att geostyra sidan så att man vet var användaren befinner sig, ett annat var att skapa ett bra sök på adresser (AJAX-sök heter det), ett tredje att koppla adressen och leveranstypen mot Bests prislista samt produktutbud.

Arbetet inleddes genom att skissa ut flöden och känsla kring de viktigaste funktionerna så att man trots rätt komplexa behov ändå höll det enkelt.

Inga delar av bokningen ska störa ut den andra, istället ska bara den delen av bokningen som man genomför vara synlig för att sedan leva vidare naturligt till nästa steg, utifrån de val man gjort.

Det var också viktigt att våga visa pris, en branschkoll visade att inga av konkurrenterna på ett enkelt sätt kunde presentera vad ett bud faktiskt skulle kosta.

Sidan lanserades 9 september, 2012 och som första budföretag kan Best lätt och överskådligt presentera vad ett bud kostar och när det kan vara framme. Rätt häpnadsväckande egentligen.

www.besttransport.se

In English

You should not have to be a customer just to book a delivery with Best Transport. This simple sentence became the basis for a new approach to Best’s communication. First up to follow this up was to focus on a new website. The brief constituted of a number of requirements: 1. The site should shorten the path between the visitors and a booked delivery. 2. Another basic requirement is that the way of thinking is also being followed up mobile. 3. Best’s entire offer should be felt, in terms of different types of services. Most people who visit the site actually just want to book a delivery.

Best’s existing customers should in a simple way be able to login to the transport management system K2, while those who are not customers today easily could look up what a delivery will cost and how fast it can be made. Distinctive for these kinds of services is that they usually ask the costumers about a whole lot of information before they can present the product and price. We wished to do the opposite.

How should a site that lowers the thresholds be designed? One answer was to geo-steer the page so that you know where the users are, another was to create a good search tool for searching the addresses (AJAX-search) and the third was to link the addresses and delivery types to Best’s price list and product offerings.

The work began with sketching the flow and feeling about the key features, so that it despite the quite complex needs would be kept simple.

No parts of the booking should interfere with the other, instead should just the part that you are doing at the moment be visible. Then, when you are moving on to the next step, the booking is continued based on the choices you have made in the earlier steps.

It was also important to dare to show the price. An industry survey showed that none of the competitors in a simple way could present what their delivery service actually costs.

The page was launched September 9, 2012 and as the first delivery service Best can simply and clearly present what one delivery costs and when it will arrive. Quite astounding really.

www.besttransport.se


DELA Nu lanseras budbokaren

Facebook Twitter